Pasirinkimo jautrumo faktoriai


Paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymo si veiksniai October 12, Paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymo pasirinkimo jautrumo faktoriai veiksniai Valdonė Šaulienė Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, Vaikystės pedagogikos katedra, S.

Nėries g. Lietuvai įsiliejus į bendrą Europos ir pasaulio kultūros lauką, tarpkultūrinis ugdymas tapo viena iš svarbesnių tautinio tapatumo modernizavimo sričių. Paauglių tarpkultūrinis jautrumas autorės straipsnyje pasirinkimo jautrumo faktoriai etnocentrizmo ir etnoreliatyvumo kontekste, matuojant jį Tarpkultūrinio jautrumo skale ISS.

Empiriniu tyrimu nustatyti paauglių tarpkultūrinį jautrumą lemiantys veiksniai, duomenys pateikiami kiekybine išraiška.

MARTYNA 360

Esminiai žodžiai: tarpkultūrinis jautrumas, tarpkultūrinis dialogas, etnocentrizmas, etnoreliatyvumas. Įvadas Lietuvai įsiliejus į bendrą pasaulio, Europos kultūros lauką, mūsų šalyje prisiimta atsakomybė vykdyti Europos Sąjungos institucijų direktyvas, bendrai spręsti tarpkultū- rines, globalines, saugumo problemas.

Europos Tarybos baltoji knyga tarpkultūrinį dialogą įvardija kaip vieną iš penkių svarbiausių ugdymo sričių. Tarpkultūrinis jautrumas, t. Jų ugdymas is leidžia visybiškiau — ir socialiai, ir globaliai — realizuoti save tarpusavio santykių, atradimų procese. Globalizcijos sąlygomis tautoms siekiant išsaugoti savąjį tapatumą, tarpkultūrinio jautrumo ugdymas is aktualus ir kaip tarpkultūrinių nesusipratimų, konfliktų prevencija.

Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese Lietuvos edukologijos mokslui tenka koreguoti ugdytinus etnocentrinius uždavinius Maceina,Girnius,Šliogeris,susijusius su tautinės savimonės, paveldo išsaugojimo problemomis ir gebėjimu atsiverti kitoms kultūroms Šalkauskis,Donskis,Kavolis,noru pažinti ir mokytis modernaus bendrabūvio taisyklių.

Pasak M. Lukšienėssvarbu puoselėti savosios kultūros pasirinkimo jautrumo faktoriai, skatinti veikiantį interiorizavimo — integravimo lauką, kuris būtų atviras tiek savoje kultūroje artikuliuojamai, tiek iš išorės plūstančiai informacijai.

Odos pažinimas Veiksniai, turintys įtakos odai Susiję produktai Odos būklė ir išvaizda lemia mūsų bendrą savijautą ir sveikatą.

Tautinio tapatumo dimensija globalizacijos sąlygomis patiria įvairių modernybės įtakų: emigracijos, stiprėjančios priklausomybės nuo užsienio kalbų, medijų, vartotojiškumo politikos, individualizacijos, pragmatizmo, moralinio jautrumo transformacijų ir kt. Apie tai yra rašę įvairių sričių užsienio mokslininkai: Ch. TaylorasM. Buberis, Pasirinkimo jautrumo faktoriai. HarrisJ. TomlinsonasA. Giddensas, C. GeertzasZ. Baumannasir kiti. Lietuvoje šias problemas sprendė M.

LukšienėR. Grigas, I. ZaleskienėO. TijūnėlienėL. Duoblienė pasirinkimo jautrumo faktoriai kiti. Paauglystėje formuojasi asmenybės pamatai. Kultūrinio pliuralizmo, medijomis grįsto patyrimo pasirinkimo jautrumo faktoriai paaugliui savarankiškai pasirinkti pamatines vertybes kultūrinio tapatumo kūrimuisi beveik neįmanoma, todėl edukologams iškyla svarbus uždavinys jiems padėti.

Kultūros tarpkultūrinio jautrumo mokymas ugdant paauglių tapatumą, kultūrinę savimonę, dialogiškumą reiškia atsvarą vartotojiškam daltonizmui, kuris sklinda tarp paauglių dėl kultūrinio neraštingumo. Tad šio tyrimo mokslinę problemą galima formuluoti klausimu, provokuojančiu diskusijai: ar paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymas is formuojant etnoreliatyvią pasaulėžiūrą sudaro prielaidas visaverčiam tarpkultūriniam dialogui ateityje?

pasirinkimo jautrumo faktoriai plėšikauti užsidirbti pinigų

Šiame kontekste svarbu suprasti būdingus tarpkultūrinio bendravimo po- žymius ir veiksnius, reikšmingus paauglių gebėjimui bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis. Tikslas — nustatyti veiksnius, darančius įtaką paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymui si. Tyrimo objektas — paauglių tarpkultūrinis jautrumas kaip vienas iš modernaus tautinio tapatumo bruožų.

Tyrimas atliktas m. Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese Teorinės ir metodologinės nuostatos Siekiant tirti tarpkultūrinį jautrumą išanalizuotas Tarpkultūrinio jautrumo raidos modelis Bennett,; Hammer et al.

Kas yra sanatorija? Kas joje vyksta? Ar platus paslaugų pasirinkimas?

Etnocentrizmas suprantamas kaip stadija, kai individas šiuo atveju — paauglys mano, jog jo pasaulio matymas yra pats svarbiausias. Etnoreliatyvumas prasideda kultūrinių skirtumų priėmimu, kai verbalinis ir neverbalinis elgesys skirtingose kultūrose suvokiamas pagarbiai, kai pripažįstamas ir savos kultūros vertybių skirtingumas ar viduje, ar išorėje, t. Tai — pirma stadija. Kita stadija — adaptacija priešinga asimiliacijaikai išmokstama naujų komunikacijos stilių, išugdoma empatija gebėjimas suprasti kitą  — kultūrinis pasirinkimo jautrumo faktoriai praplečia pažiūras.

Galutinė stadija — integracija, kai skirtingų kultūrų žmonės gyvena taikiai greta vieni kitų, išgyventos patirtys skatina apsibrėžti savo paties tapatybę, etiškai įvertinti situacijas, suprantant ir gebant pritaikyti skirtingas pasaulėžiūras galimas konstruktyvus kraštutinumas, t.

Tyrimo priemonė Tiriant paauglių tarpkultūrinį jautrumą lemiančius veiksnius kaip greitai sudaryti pasirinkimo lentą Tarpkultūrinio jautrumo matavimo priemonė, vadinama Tarpkultūrine jautrumo skale ISSsukurta G. Cheno ir W. Starostos Tyrimo priemonė sudaryta remiantis M. Benetto Tarpkultūrinio jautrumo raidos modeliu.

Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese pasirinkimo jautrumo faktoriai, savistabą, pažiūras, empatiją, domėjimąsi, savitvardą ir sumanumą mąstymo įgūdžius, gebėjimą atsiverti, lankstumą.

Pagrindiniai tarpkultūrinio jautrumo bruožai yra pagarba, bendravimo aktyvumas ir malonumas, pasitikėjimas ir dėmesingumas bendraujant su kitos kultūros žmonėmis. Todėl ši priemonė yra sukomponuota iš moralinių, elgesį reguliuojančių, konceptualių dimensijų: supratimo angl. Šios dimensijos yra artimai susijusios, tačiau išreiškiamos skirtingais aspektais: kognityviniu, emociniu ir elgsenos. Ši tyrimo priemonė buvo sėkmingai pritaikyta Vokietijoje Fritz et al.

Remiantis vokiečių ir ispanų mokslininkų rekomendacijomis, Lietuvos paauglių tarpkultūrinio jautrumo tyrimui priemonė ISS straipsnio autorės buvo išversta į lietuvių kalbą, adaptuota Lietuvos paaugliams ir pasirinkimo jautrumo faktoriai į klausimyną.

Ją vertino du socialinių mokslų edukologijos krypties ekspertai ekspertas A VDU — pedagoginio darbo patirtis 20 m. Matuoti išvestiniai kiekybiniai skalės faktoriai.

 • То обстоятельство, что Олвин оказался Неповторимым, просто выделяло его из остальных как нечто достаточно редкостное, однако было совершенно необязательно считать, что в этой его особенности заключалось какое-то достоинство.

 • Вот и прекрасно,-- воскликнула Сирэйнис, и иа этот раз Олвин не усмотрел никакой скрытой угрозы в ее улыбке.

 • И все же, хотя Олвину и был понятен способ, при помощи которого все это осуществлялось, открывшееся зрелище ошеломило .

 • Eucerin: Jautri oda | Kaip nuraminti sudirgusią odą
 • Матрица любого человека, и особенно та матрица, которая точнейшим образом соответствует строению человеческого мозга, является невероятно сложной.

 • Одна из целей.

Visų kintamųjų SD arti 1 arba daugiau nei 1, kintamųjų bendrumas viršija 0,2. Faktoriai paaiškina 53,9 proc. Šiame tyrime statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinių programų rinkinio SPSS 17 versiją. Tyrimo dalyvių charakteristika Tyrimui imties vienetai iš generalinės aibės atrinkti taikant netikimybinę, patogiąją, atranką.

Atliekant tyrimą laikytasi etikos ir anonimiškumo principų. Pusė respondentų gyvena miestelyje 50,3  proc. Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese 51,0 proc. Paaugliai dažniausiai komunikuoja su kitos kultūros žmonėmis žaisdami kompiuterinius žaidimus 21,3 proc.

pasirinkimo jautrumo faktoriai kaip užsidirbti pinigų verslo internete be investicijų

Kartais bendraudami su užsieniečiais per internetinius socialinius tinklus 46,5  proc. Paauglių bendravimo su kitos kultūros žmonėmis patirtys proc. Ar yra tekę bendrauti su kitos kultūros žmonėmis Niekada Kartais Dažnai Nuolat Žaidžiant kompiuterinius žaidimus 24,5 37,4 21,3 pasirinkimo jautrumo faktoriai Interneto socialiniuose tinkluose 24,5 46,5 16,8 11,6 Lankantis užsienyje 47,1 20,0 20,0 9,7 Lankant ugdymo įstaigą užsienyje 79,4 7,1 2,6 4,5 Atostogaujant su tėvais kitoje šalyje 34,8 27,1 14,8 20,0 Tarptautinėje bendraamžių stovykloje 72,3 10,3 7,7 4,5 Atstovaujant savo šaliai neformali pasirinkimo jautrumo faktoriai 47,7 26,5 14,8 7,1 Keliaujant su šeima 34,2 28,4 12,3 9,0 Keliaujant su klase 31,6 11,6 4,5 3,9 Keliaujant su draugais 32,3 9,7 3,2 5,2 Paauglių buvojimo užsienyje tikslai pasirinkimo jautrumo faktoriai 2 lentelėje: dažniausiai atostogų metu lankomasi užsienyje pas draugus, gimines, senelius ir tėvus 26,2  proc.

Gydytoja įvardijo, kas gali padėti kovoje su odos jautrumu

Paauglių buvojimo užsienyje tikslai proc. Atostogos pas draugus, gimines, senelius, tėvą 26,2 Pažintinės kelionės 16,1 Poilsinės kelionės 16,1 Neformali veikla konkursas, varžybos, choras, šokiai, mokyklos projektas 8,9 Ekskursijos 3,8 Slidinėjimas 1,9 Sporto pasirinkimo jautrumo faktoriai 1,2 Bendraamžių stovykla 0,6 Sociodemografiniai duomenys rodo, kad paauglių kultūrinės patirtys yra ribotos, priklausomos nuo interneto, draugų įtakos ir šeimos narių poreikių.

Nagrinėjamu atveju vyrauja silpnas ryšys. Stipraus ryšio atvejų nėra. Bitinas, Paauglių tarpkultūrinį jautrumą stiprinantys vidiniai veiksniai atitinka kai kuriuos etnoreliatyvios pasaulėžiūros modelio dėmenis priėmimas : jaučiamas pasitikėjimas savimi ir bendravimo su kitataučiais malonumas, yra noras draugiškai bendrauti, visada žinoma, ką pasakyti susitikus žr. Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese 4 lentelė.

Saulės spinduliai, temperatūrų kaita, per mažas drėkinimas — priežastys, lemiančios odos pajautrėjimą.

Tarpkultūrinio jautrumo skirtumai lyties atžvilgiu Kintamieji N M Mann-Whitney, U Statistikos Z reikšmė Kriterijaus P reikšmė Ryšio koeficientas, r Bendravimo aktyvumas Mergaitės 87 69,86 ,5 —2,56 0, 0, Berniukai pasirinkimo jautrumo faktoriai 88,42 Pagarba tarpkultūriniams skirtumams Mergaitės 87 67,71 ,0 —2,37 0, 0, Berniukai 88 52,24 Dispersinė analizė atskleidė mergaičių ir berniukų tarpkultūrinio jautrumo skirtumus anglų kalbos bendro komunikacijos kodo žinių atžvilgiu.

Berniukai, kurie geriau moka anglų kalbą, yra pagarbesni ir jaučia didesnį bendravimo malonumą žr. Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese 6 lentelė.

Tačiau 7  lentelėje matyti, kad mergaitės jautrios tėvų išsilavinimui: jeigu tėvų išsilavinimas aukštasis, tai mergaitės jaučia daugiau pagarbos kultūriniams skirtumams ir bendravimas su kitos kultūros žmonėmis joms yra malonesnis.

Mergaičių tarpkultūrinio jautrumas pagal tėvų išsilavinimą Kintamieji Tėvo išsilavinimas M ir SD F p vidurinis aukštesnysis aukštasis Pagarba tarpkultūriniams pasirinkimo jautrumo faktoriai 31,75 4,6 30,15 4,7 33,48 3,8 4, 0, Bendravimo malonumas 10,69 3 11,75 2,7 12,75 2 4, 0, Kintamieji Mamos išsilavinimas M ir SD F p vidurinis aukštesnysis aukštasis Pagarba tarpkultūriniams skirtumams 31,42 6 28,67 3,7 33,14 3,5 4, 0, Bendravimo malonumas 10,74 3 11,00 3 12,64 2 5, 0, Taikant Stjudento t kriterijų statistiškai patikimai skiriasi mergaičių ir berniukų bendravimo aktyvumo, pagarbos tarpkultūriniams skirtumams ir bendravimo malonumo bei pasitikėjimo bendraujant vidurkiai.

Šiek tiek daugiau bendravimo aktyvumą išreiškiančius teiginius renkasi paaugliai, kurie neturi draugų užsienyje 13,31tačiau pagarbos tarpkultūriniams skirtumams 31,96bendravimo malonumo 12,40 ir pasitikėjimo bendraujant 17,25 vidurkiai aukštesni paauglių, kurie turi užsienyje draugų žr.

Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese 8 lentelė. Diskusija Remiantis moksline literatūra galima diskutuoti, ar etnoreliatyvumas yra pažangos, tarpkultūrinio dialogo prielaida? Čiubrinsko manymu, žvelgiant iš antropologinės pasirinkimo jautrumo faktoriai, kultūrinis reliatyvizmas yra pagrindinis principas, kurį reikėtų ugdyti s dalyvaujant, būnant ir studijuojant užsienyje, siekiant pažinti bei gerbti kitokias kultūras.

Žydžiūnaitė ir kt.

 • Paauglių tarpkultūrinio jautrumo ugdymo(si) veiksniai
 • Eucerin: Apie odą | Veiksniai, turintys įtakos odai
 • Internetiniai prekybos forumai
 • Jautri oda Kaip nuraminti sudirgusią odą Susiję produktai Odos jautrumą lemia įvairios priežastys.
 • Pasirinkimo klasė
 • Gydytoja įvardijo, kas gali padėti kovoje su odos jautrumu - DELFI Stilius
 • И, более того, у него не было ни малейшего желания подвергаться такого рода эксперименту.

 • Наблюдая за ними на обзорном экране, он, еще не открыв люк, мог с легкостью читать выражение их лиц.

Tam svarbus yra pozityvus elgsenos pasikeitimas, kuris, pasak V. Zuzevičūtės ir G. Bagdonaitėsyra sunkiausiai pasiekiamas. Šio tyrimo statistinė duomenų analizė leidžia diskutuoti apie paauglių tarpkultūrinį jautrumą stiprinančius ir silpninančius, išorinius ir vidinius veiksnius — pasaulėžiūros bei aplinkos įtakas, bendravimo įgūdžius: — pagarbą tarpkultūriniams skirtumams mažina netolerancija kitos kultūros žmonėms ir manymas, jog sava kultūra yra geresnė už kitas.

Mergaitės išreiškia daugiau pagarbos tarpkultūriniams skirtumams, jeigu jų tėvų išsilavinimas aukštasis. Reikšmingas veiksnys pagarbos jausmo formavimui si yra užsienio kalbos mokėjimas.

Pedagogo kompetencijų sklaida ugdymo procese — reikšmingas veiksnys bendravimo aktyvumui skatinti yra draugai užsieniečiai. Tada rodoma daugiau pagarbos tarpkultūriniams skirtumams, jaučiamas bendravimo malonumas ir bendraujant daugiau pasitikima savimi.

Didesnį berniukų bendravimo aktyvumą skatina kompiuteriniai žaidimai ir komunikavimas internetiniuose socialiniuose tinkluose; — bendravimo aktyvumą ir pasitikėjimą pasirinkimo jautrumo faktoriai silpninantys veiksniai yra nevisavertiškumo jausmas ir nedrąsa.

kaip gali uždirbti namų šeimininkė

Paaugliams nemalonu bendrauti su kitos kultūros žmonėmis, kai jie nežino, ką pasakyti, ir nepasitiki savimi. Galima daryti prielaidą, kad silpniausiai išreikštas paauglių dėmesingumo veiksnys gali būti susijęs su menka jų tarpkultūrine patirtimi, žinių apie kitas kultūras trūkumu. Išvados Nuostatas galima pakeisti — tai taps akstinu elgesio pasikeitimui.

pasirinkimo jautrumo faktoriai

Koreguojant paauglių elgesį taip pat galima keisti jų nuostatas. Tačiau moralines savybes — jautrumą, supratimą ir sumanumą — būtina ugdyti snes būtent šios savybės apsaugo bręstančią asmenybę nuo ribotumo ir egoizmo. Remiantis savos kultūros prasmėmis ir vertybėmis, tačiau vengiant etnocentrizmo, reikėtų mokyti paauglius vertinti kitas kultūras nelyginant jų su savąja, bet ugdant dė- mesingumą, skatinant pastebėti pozityvius skirtumus. Dėmesingumą ugdyti s įmanoma tik būnant su kitokiais, sudarant paaugliams galimybę pažinti kitokią kultūrą.

Siekiant ugdyti paauglių tarpkultūrinį jautrumą, kaip prielaidą dialogui tarp kultūrų, reikėtų atkreipti dėmesį į kelis aspektus: kognityvinį — mokyti pažinti ir reprezentuoti savąją kultūrą, savo kraštą bei pagal elgesio, mąstymo požymius atpažinti kitokias kultū- ras, skatinti mokytis užsienio kalbų; emocinį — motyvuoti pasirinkimo jautrumo faktoriai, gerbti ir priimti savo bei kitų kultūrų skirtingumus, mokyti pozityvaus santykio su kitoniškumu, sudarant sąlygas susirasti draugų užsieniečių, skatinti domėtis ir pastebėti įvairovę, vengti stereotipų, išankstinio nusistatymo; elgesio — didinti paauglių tautinę savimonę, bendravimo pasirinkimo jautrumo faktoriai ir drąsą būti savimi.

Please reload.