Disertacijos galimybės


Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei tam pritaria doktorantūros komitetas, kita kalba.

Vykstantis priėmimas į doktorantūros studijas — galimybė siekiantiems mokslininko karjeros Liepos-rugpjūčio mėnesiais Šiaulių universitete vyksta prašymų dalyvauti doktorantūros studijų konkurse priėmimas.

Disertacijos santrauka rašoma kita nei disertacijos ar monografijos tekstas kalba. Tais atvejais, kai disertacijos tekstas parašytas ne lietuvių kalba, privaloma santrauką rašyti lietuvių kalba. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba.

Interaktyvus video testas Siekti įgyti mokslo daktaro laipsnį eksternu gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertacijos rankraštį arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją. Svarbiausi disertacijos rezultatai turi būti paskelbti moksliniuose leidiniuose, nurodytuose atitinkamos mokslo krypties reglamentuose. Bendrosios doktorantūros institucijos vadovui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu teikiamas atitinkamos Bendros doktorantūros institucijos Atsakingam padaliniui. Prie prašymo pridedama: disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija; mokslinių publikacijų sąrašas ir publikacijų elektroninės kopijos; magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas originalai ir kopijos, originalai iš karto grąžinami ; jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių disertacijos galimybės centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą; patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų jeigu tokių buvo protokolų kopijos ar jų išrašai; gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas — curriculum vitae.

Gynimui reikalingas disertacijos egzempliorių skaičius yra ne mažiau kaip 10, jos apimtis ne mažesnė nei 5 spaudos lankai. Disertacijos tituliniai disertacijos galimybės sudaromi pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus pavyzdžius. Doktorantas disertaciją ginti gali po to, kai: 1. Bent 1 straipsnis turi būti leidinyje referuojamame ir turinčiame citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science.

disertacijos galimybės iq variantas

Vienas straipsnis gali būti priimtas spausdinti; 3. Posėdžio protokolas, pasirašytas doktoranto vadovo ir padalinio vadovo, pristatomas Mokslo centrui.

Pasibaigus doktorantūros terminui ir neapgynus disertacijos per 12 mėn.

disertacijos galimybės

Reikalingi dokumentai: 1. Disertaciją parengęs asmuo disertantas Universiteto Rektoriui pateikia prašymą leisti ginti disertaciją, kartu pridėdamas: a.

Prof. Vytauto Čepo disertacijos gynimas (1 dalis) 2016.09.23d.

Rektorius gautus dokumentus nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris, išnagrinėjęs disertaciją ir nutarus, kad disertacija atitinka keliamiems reikalavimams, tvirtina gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą; Gynimo tarybos pirmininko sutikimas ir mokslinės veiklos charakteristika Gynimo tarybos nario sutikimas ir mokslinės veiklos disertacijos galimybės Jei kviečiamas užsienio mokslininkas gynimo tarybos nariu - sutikimas ir mokslinės veiklos charakteristika anglų kalba Reikalavimai gynimo tarybos pirmininkui ir nariams: Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai - doktorantūros proceso dalyviai — turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos m.

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo pasirinkimo principas m.

Stojimas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Į doktorantūrą gali stoti tik atitinkamoje srityje aukštąjį išsilavinimą įgijęs žmogus, t. Lietuvoje įgyto aukštojo universitetinio išsilavinimo paprastai pakanka įstoti į doktorantūrą rimtoje mokslo įstaigoje tiek Lietuvoje, tiek įvairiose užsienio valstybėse. Finansavimas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Daugelis valstybių doktorantui pragyventi skiria vienokią ar kitokią stipendiją. Kitais atvejais doktorantas formaliai įdarbinamas kokiose nors kitose pareigosepaprastai tik etato dalimi. Net ir Vakarų šalyse doktorantas laikomas neturtingu žmogumi, disertacijos galimybės dirbančiu vardan ateities.

Disertacija ginama viešame mokslo krypties tarybos posėdyje vadovaujantis LSMU doktorantūros studijų reglamentu. Disertacijos disertacijos galimybės santraukos rengimo reikalavimus galite atsisiųsti čia.

disertacijos galimybės